Ikast-Brande  kommune har et areal  på  77.818 ha. Naturen i kommunen præges af  hedesletter og bakkeøer.  Den mest iøjnefaldende  bakkeø er Isenbjeg  mellem Ikast og Gludsted. Selve Ikast by ligger på kanten af den store Skovbjerg Bakkeø, der strækker sig mod vest. På grund af  den geologiske fortid er råstofindvinding (primært sand og grus) udbredt i kommunen.

 Flere vandløb har sit udspring i Ikast-Brande  kommune. Storåen løber nord på mod Holstebro og Nissum Fjord. Karup å med udspring i Bølling Sø området løber også mod nord. Fjederholdt Å løber mod vest for senere at støde til Skjern Å.

Ikast-Brande kommune  har  et samlet skovareal på 14.782 ha. (kilde Danmarks statistik) En stor del af skovene har sin oprindelse som hedeplantager.   

Hovedparten af det resterende areal anvendes til landbrugsformål. Brug af kunstvanding  er udbredt.

Naturstyrelsen har følgende naturguider i vores område:

Danmarks Naturfredningsforening vil skabe et netværk af naturområder i Danmark ved at genoprette naturen 100 steder i landet.